SON DAKİKA :


Online Gazete

RESMİ İLANLAR
E-Bülten

 

gerçek gündem

Reklam Alanı

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi?


Oy Ver


Hava Durumu

ADANA ADANA ADANA
Üç Günlük Hava Tahmini
ADANA
İstatistikler


Resmi İlanlar

T.C.

ADANA 8.İCRA DAİRESİ

DOSYA NO: 2011/10824

Örnek No: 25

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup;

Birinci artırmanın 29/08/2012 günü saat 12.00-12.10 saatler arasında SONBEY Yediemin deposu Huzurevleri Mah. 77123 Sok. No: 1 Çukurova/ADANA adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 03/09/2012 günü aynı yer ve saatler arasında 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 30.07.2012

Takdir Edilen Değeri

Lira Krş          Adedi Cinsi Niteliği ve Önemli Özellikleri

20.000.00 TL            1          01 AVE 26 plaka sayılı Hyundai marka Accent 1,3 Tipi 2006 model Gri Renk (Buz) renkli benzinli hususi oto ruhsat yok anahtar, orijinal teyp, stepne, kriko bijon var LPG'li ön sağ jant kapağı yok, ön ve arka tamponlarda çizik ve ezikler vardır. Sol arka çamurlukta derin çizik olup 181750 km.'de

(İİK m.114/1, 114/3)

*: Bu örnek, bu yönetmenlikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

(www.bik.gov.tr)        (BASIN ADN.-3001)

 

 

SEYHAN İLÇESİ MIDIK MAHALLESİ ŞEHİT JAN. ONB. TURGAY ORHAN CAD. İÇMESU PROJESİ VE SEYHAN İLÇESİ İLE ÇUKUROVA İLÇESİ MUH.MAH.VE SOKAKLAR İÇ.SU.DAĞ.ŞEB.YAP.İŞİ

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Genel Müdürlüğü

 

SEYHAN İLÇESİ MIDIK MAHALLESİ ŞEHİT JAN. ONB. TURGAY ORHAN CAD. İÇMESU PROJESİ VE SEYHAN İLÇESİ İLE ÇUKUROVA İLÇESİ MUH.MAH.VE SOKAKLAR İÇ.SU.DAĞ.ŞEB.YAP.İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası        :          2012/103304

1-İdarenin

a) Adresi        :           Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası           :           3224590802 - 3224576713

c) Elektronik Posta Adresi  :           yatirim@adana-aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi        :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı     :           İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer       :           SEYHAN İLÇESİ MIDIK MAHALLESİ ŞEHİT JAN. ONB. TURGAY ORHAN CAD. VE SEYHAN İLÇESİ İLE ÇUKUROVA İLÇESİ MUH.MAH.VE SOKAKLAR

c) İşe başlama tarihi            :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi  :           Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer       :           Mustafa Kemalpaşa Bulv. Demir Köprü Civarı ASKİ İşletme Tesisleri SEYHAN/ADANA

b) Tarihi ve saati      :           24.08.2012 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet    Pozisyonu      Mesleki Ünvanı         Mesleki Özellikleri

 1         ŞANTİTE ŞEFİ        İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA ÇEVRE MÜHENDİSİ        5 YIL TECRÜBE

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AIII ve AIV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Şantiye Tesisleri ) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(www.bik.gov.tr)        (BASIN ADN.-2991)

 

T.C.

ADANA 9.İCRA DAİRESİ

DOSYA NO: 2011/2412 E.

Örnek No: 25*

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup;

Birinci artırmanın 05/09/2012 günü saat 10.40-10.50'de Sonbey Çukurova Otoparkı'nda Huzurevleri Mah. 77123 Sok. No: 1 Çukurova/ADANA adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 10/09/2012 günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden %1 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. Tellaliye, damga, resmi harç alıcıya ait olacaktır. İş bu ilanın İLANEN TEBLİGAT yerine kaim olacağı ihtar olunur.

Takdir Edilen Değeri

Lira     Krş.     Adedi Cinsi, Niteliği ve Önemli Özellikleri

15.000,00 TL            1 Adet            01 TG 554 plakalı 2006 model SKODA marka FABIA AMBIANTE 1.4 TDI SEDAN tipi, DİZEL, kahverengi (sahra beji) renkli, Motor No: BNV205082 Şaşe No: TMBCK26Y164546808, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, kontak anahtarı var, ruhsatı yok şeklinde satılacaktır.

(İİK m. 114/1, 114/3)

*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

(www.bik.gov.tr)        (BASIN ADN.-TAVZİH)